ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ / ΠΑΡΕΒΑΣΗ Ι

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες γενετικής βελτίωσης και γαλακτομέτρησης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

Integrated genetic improvement and milk-recording services in the Region of Sterea Ellada

GenRecord

Περίληψη

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί ένα βασικό παραδοσιακό κλάδο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας. Με εξαίρεση το φρέσκο γάλα τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι και διάφορα επιδόρπια) έχουν ως βάση το αιγοπρόβειο γάλα, με πρωταγωνιστές τη φέτα ΠΟΠ και το γιαούρτι (παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι). Ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής τα αιγοπρόβατα συμβάλλουν σημαντικά στην ζωική παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αττική συγκεντρώνουν το 21% και 19% στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων προβατοειδών και αιγοειδών στη χώρα, αντίστοιχα, και συμβάλλουν σημαντικά σε μία σειρά από ΠΟΠ προϊόντα. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σταθμού τεχνητής σπερματέγχυσης στα πλαίσια της στοχευμένης γενετικής βελτίωσης στο κλάδο της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η μείωση του κόστους παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η αύξηση της απόδοσής τους ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και τέλος η διασφάλιση της διάθεσης ασφάλειών κτηνοτροφικών προϊόντων προς τους καταναλωτές και την ποιότητα του γάλακτος (λίπος και πρωτεΐνες). 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου θα δημιουργηθεί ένας σταθμός σπερματέγχυσης στη περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας που θα λειτουργεί ως δορυφόρος για την εξυπηρέτηση των όμορων περιφερειών της Θεσσαλίας και της Αττικής. Οι υπηρεσίες σπερματέγχυσης εξυπηρετούν τις ανάγκες γενετικής βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δίνοντας την δυνατότητα για πρόσβαση σε πολύτιμο γενετικό υλικό για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης της μονάδας. Συγκεκριμένα, ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, την αύξηση της απόδοσής τους τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και τέλος την διασφάλιση της διάθεσης ασφάλειών κτηνοτροφικών προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Αbstract

Sheep and goat farming are a key traditional livestock sector in Greece with a significant contribution to the country’s economy. With the exception of fresh milk, most dairy products (cheese, yoghurt and various desserts) are based on sheep and goat milk, with PDO cheese and yoghurt (traditional sheep yoghurt). Particularly in the regions of Thessaly, Sterea Hellada (Central Greece) and Attica, sheep and goats contribute significantly to livestock production. According to ELSTAT data for 2017, Thessaly, Central Greece and Attica accounted for 21% and 19% of all sheep and goat farms in the country, respectively, and have contributed significantly to several PDO products. The aim of the project is to create an artificial insemination plant within the framework of the targeted genetic improvement in the sheep and goat sector in the regions of Thessaly, Sterea Ellada and Attica. The main objectives of the project are to reduce production costs on livestock farms, to increase their yields in terms of quality and quantity of produced products, and to ensure the availability of feed safety products to consumers, and the quality of milk (fat and protein).

Within the proposed project an insemination station will be established in the region of Sterea Ellada, which will operate as a satellite for services at the neighboring regions of Thessaly and Attica. Inseminating services contribute to the needs of genetic improvement of livestock farms by enabling access to valuable genetic material and to improve its productive performance. Specifically, the aim of the proposed project is to provide specialized services aiming at reducing production costs on livestock, with benefits both in terms of quality and quantity of produced products and, finally, to ensure the food security to consumers.