ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ενδεικτικό της σημασίας της προσπάθειας αυτής, είναι ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε. Π.  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑvΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ03784 )

Το Κτηνιατρικό Κέντρο Χαντζής Νικόλαος

συνεργάζεται με Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ  για εξειδικευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης της γενετικής αξίας του υλικού και καθοδήγηση σε θέματα γενετικής βελτίωσης. Από το 1967, που ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ(ΕΖΚ-ΑΠΘ) (Ιδρυτική Πράξη/αρ. ΦΕΚ:ΒΔ 312/5-5-1969/90-15/5/1969 τ. Α’), οι επιστήμονες, που εργάζονται σε αυτό, ασχολούνται

με την εφαρμοσμένη έρευνα στη ζωική παραγωγή και βρίσκονται σε συνεχή στενή επαφή με όσους δραστηριοποιούνται στους διαφόρους κρίκους της αλυσίδας παραγωγή – μεταποίηση – διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Το ΕΖΚ-ΑΠΘ εκπονεί Εκπαιδευτικό και παράλληλα Ερευνητικό έργο το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, γίδια, χοίροι, όρνιθες, κουνέλια, ιπποειδή). Το ΕΖΚ-ΑΠΘ διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που προγραμματίζει

την ερευνητική του δραστηριότητα σε ρεαλιστικά πλαίσια, συμβατά με τις υπάρχουσες δυνατότητες, τις ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας και του πεδίου δυνατής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της υγείας, της αναπαραγωγής, της διατροφής

και της διαχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης. Το ΕΖΚ-ΑΠΘ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Επίσης, το ΕΚΖ-ΑΠΘ κατέχει 5

βιομηχανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με μεθόδους παραγωγής καινοτόμων προϊόντων από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Το ΕΖΚ-ΑΠΘ διαθέτει υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό που σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εκτροφών γαλακτοπαραγωγών αιγοπροβάτων διασφαλίζουν την επιτυχή εκτέλεση του προτεινόμενου έργου.